SCROLL FOR MORE

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
«ROADTRYPATO»

1.  Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΤΣΑΚΙΡΗΣ Πρότυπος Βιομηχανία Τροφίμων – Snacks Α.Β.Ε.Ε», η οποία εδρεύει στην Αταλάντη Φθιώτιδος θέση Μούλκια, με Α.Φ.Μ. 094450780 Δ.Ο.Υ. Λαμίας, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος από τους κ.κ. Ιωάννη Αθανασιάδη και Νικόλαο Αρβανίτη (εφεξής η «Διοργανώτρια»), σε συνεργασία με την εταιρεία με την επωνυμία 4 Wise Monkeys O.E., η οποία εδρεύει στο Γαλάτσι Αττικής, επί της οδού Μαυρογένους Μαντώ 6, με ΑΦΜ 999797584 της ΔΟΥ Γαλατσίου και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος από τον κ. Ευάγγελο Δαβιτίδη (εφεξής η «Διαφημιστική»), στο πλαίσιο προώθησης των προϊόντων «CHIPS ΤΡΥΠΑΤΟ» της Διοργανώτριας, προκηρύσσει διαγωνισμό με την ενδεικτική ονομασία «ROADTRYPATO» (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος θα διενεργηθεί διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας υπό www.roadtrypato.gr που διατηρεί η Διοργανώτρια (εφεξής η«Ιστοσελίδα»).

2.  Σκοπός και Δώρο Διαγωνισμού. Σκοπός του Διαγωνισμού είναι η ανάδειξη ενός (1) τυχερού νικητή, ο οποίος θα κερδίσει τη δυνατότητα να συμπαρουσιάσει την τηλεοπτική εκπομπή «COOLER», η οποία προβάλλεται στο Μουσικό Τηλεοπτικό κανάλι «MAD» και συγκεκριμένα στο ειδικό αφιέρωμα «Chipster Fridays», το οποίο θα προβάλλεται στην εκπομπή της Παρασκευής και για τέσσερις (4) συνολικά Παρασκευές κατά τη χρονική περίοδο από 1 έως 31 Ιουλίου 2016 (εφεξής οι «Εκπομπές», και έκαστη εξ αυτών η «Εκπομπή»).

3.  Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στον όρο 4 κατωτέρω, στο Διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος προκειμένου να κερδίσουν το δια του παρόντος περιγραφόμενο Δώρο όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδος που έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν ανοίξει και διατηρούν ενεργό προσωπικό λογαριασμό στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης «Facebook» (εφεξής οι «Συμμετέχοντες»).

4.  Αποκλεισμός Διαγωνιζόμενων. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό οι υπάλληλοι της Διοργανώτριας, της Διαφημιστικής και του Μουσικού Τηλεοπτικού καναλιού «MAD», καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς των ανωτέρω μέχρι δευτέρου βαθμού.

5.  Διευκρινίζεται ότι για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος ή/και υπηρεσίας της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής.

6.  Διάρκεια Διαγωνισμού. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από τις 09 Μαΐου 2016, και ώρα 15:00, έως και τις 22 Ιουνίου 2016, και ώρα 11:59 π.μ.

7.  Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στους όρους 3 και του παρόντος, καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού, οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό, ακολουθώντας τα εξής βήματα:

i. Διαδικτυακός Τρόπος Συμμετοχής: (α) Επισκέπτεται την Ιστοσελίδα, (β) Επιλέγει την εντολή «ΠΑΡΕ ΜΕΡΟΣ», (γ) Συνδέεται στην Ιστοσελίδα μέσω του προσωπικού λογαριασμού που διατηρεί στο Facebook («Facebook login»), (δ) «Ανεβάζει» (upload) μία (1) φωτογραφία (είτε από το αρχείο (photo gallery) της συσκευής του είτε τραβώντας μία εκείνη τη στιγμή υπό μορφή «Jpeg» ή «Png» και μεγέθους έως 2 Megabyte) στην οποία φωτογραφία θα αποτυπώνεται «το πόσο Chipster τύπος είναι» (εφεξής η «Φωτογραφία»), (ε) Συμπληρώνει την ειδική δήλωση συμμετοχής (εφεξής η «Φόρμα Συμμετοχής»), η οποία έχει αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα, με τα ακόλουθα στοιχεία του: i) ονοματεπώνυμο, ii) αριθμός τηλεφώνου (προαιρετικά), iii) διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), και iv) φύλο (στ) Δηλώνει ότι είναι άνω των 18 ετών, (ζ) Αποδέχεται τους παρόντες Όρους Συμμετοχής και (η) Επιλέγει την εντολή «ΥΠΟΒΟΛΗ».

Διευκρινίζεται ότι στο πλαίσιο προωθητικών ενεργειών της Διοργανώτριας για το προϊόν ΤΡΥΠΑΤΟ (ιδίως ενέργειες δειγματοδιανομής) θα παρέχεται η δυνατότητα σε ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό χρησιμοποιώντας μέσα (π.χ. tablet) της Διοργανώτριας και ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται κατωτέρω.

Οι Συμμετέχοντες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους. Διευκρινίζεται ότι οι Συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα μίας (1) μοναδικής συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι επιχειρείται η υποβολή επιπλέον της μίας συμμετοχής, αυτή θα ακυρώνεται. Προς το σκοπό αυτό η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει προσηκόντως όπως τα στοιχεία που υποβάλλονται κατά τα ανωτέρω αντιστοιχούν σε συγκεκριμένο κάθε φορά φυσικό πρόσωπο.

8.  Μετά την υποβολή της συμμετοχής κατά τον όρο 7 ανωτέρω και πριν τη δημοσίευση των φωτογραφιών στην Ιστοσελίδα η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική θα ελέγχουν το περιεχόμενο των φωτογραφιών. Η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική δύνανται κατά τη διακριτική τους ευχέρεια να απορρίψουν συγκεκριμένη συμμετοχή σε περίπτωση που η φωτογραφία περιέχει Ακατάλληλο Περιεχόμενο, όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 30 κατωτέρω. Οι Συμμετέχοντες θα ενημερωθούν μέσω e-mail για την αποδοχή ή απόρριψη της φωτογραφίας τους. Σε περίπτωση απόρριψης της φωτογραφίας οι Συμμετέχοντες διατηρούν το δικαίωμα να επαναλάβουν τη διαδικασία της παραγράφου 7 ανωτέρω επιλέγοντας διαφορετική φωτογραφία.

9.  Με την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών ολοκληρώνεται και η διαδικασία υποβολής συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Τα αρχεία τα οποία θα τηρεί η Διοργανώτρια ή τρίτο πρόσωπο, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, με τα στοιχεία Συμμετεχόντων θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στο Διαγωνισμό από το σύστημα της Διοργανώτριας ή του εν λόγω τρίτου προσώπου, καθώς και την εγκυρότητα της συμμετοχής του.

10.  Σε κάθε περίπτωση, οι Συμμετέχοντες δύνανται ελεύθερα να κάνουν “Share” τις εγκεκριμένες φωτογραφίες τους στον προσωπικό τους λογαριασμό στο Facebook προσκαλώντας έτσι τους φίλους του να τους υποστηρίξουν με την ψήφο τους.

11.  Ψηφοφορία κοινού. Προκειμένου να αναδειχθεί ο νικητής του Διαγωνισμού, όλες οι εγκεκριμένες φωτογραφίες που θα δημοσιεύονται στην Ιστοσελίδα θα τίθενται σε διαδικτυακή ψηφοφορία, όπου οιοσδήποτε ενδιαφερόμενος άνω των δέκα έξι (16) ετών,ο οποίος διατηρεί ενεργό προσωπικό λογαριασμό στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης «Facebook» (εφεξής οι «Ψηφοφόροι») δύναται να ψηφίσει τη φωτογραφία της αρεσκείας του ακολουθώντας τα ακόλουθα βήματα: (α) επισκέπτεται την Ιστοσελίδα, (β) επιλέγει την εντολή «ΨΗΦΙΣΕ», (γ) συνδέεται στην Ιστοσελίδα μέσω του προσωπικού λογαριασμού που διατηρούν στο Facebook (“Facebook login”) και (δ) ψηφίζει μία (1) ή/και περισσότερες Φωτογραφίες εκ των αναρτημένων στην Ιστοσελίδα από τους Συμμετέχοντες. Διευκρινίζεται ότι ο κάθε Ψηφοφόρος μπορεί να ψηφίσει την ίδια φωτογραφία μόνον μία (1) φορά.

12.  Τρόπος Ανάδειξης Υποψηφίων και Νικητή Διαγωνισμού. Μετά το πέρας της διαδικασίας υποβολής των συμμετοχών και συγκεκριμένα την 22 Ιουνίου 2016, και ώρα 13:00, θα ανακοινωθούν από τη Διοργανώτρια και τη Διαφημιστική οι δέκα (10) Συμμετέχοντες με τις περισσότερες ψήφους και οι οποίοι θα προκριθούν στην επόμενη φάση του Διαγωνισμού (εφεξής οι «Υποψήφιοι»). Ειδικότερα, οι Υποψήφιοι θα περάσουν από συνέντευξη («audition») (εφεξής η «Συνέντευξη»), η οποία θα λάβει χώρα στις 25/06/2016 και 26/06/2016 στα Γραφεία του Μουσικού Τηλεοπτικού καναλιού «MAD» (Εθνικής Αντιστάσεως 253 & Καποδιστρίου, Παλλήνη, 15351) με σκοπό να διεκδικήσουν το Δώρο του Διαγωνισμού. Ο τελικός νικητής θα επιλεγεί από ειδική επιτροπή, η οποία θα αποτελείται από εκπροσώπους της Διαφημιστικής και του τηλεοπτικού καναλιού MAD (εφεξής ο «Νικητής»). Η απόφαση της ως άνω ειδικής επιτροπής είναι ανέλεγκτη και λαμβάνεται κατά απόλυτη διακριτική ευχέρειά. Από την εν λόγω διαδικασία θα αναδειχθούν επίσης και δύο (2) επιλαχόντες Νικητές, οι οποίοι θα μπορέσουν να διεκδικήσουν το δώρο του Διαγωνισμού με σειρά προτεραιότητας είτε σε περίπτωση μη έγκυρης συμμετοχής του αρχικού Νικητή, είτε σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον αρχικό Νικητή είτε τέλος σε περίπτωση που ο αρχικός Νικητής αρνηθεί/δεν παραλάβει το Δώρο του Διαγωνισμού (εφεξής οι «Αναπληρωματικοί»).

13.  Ενημέρωση Υποψηφίων. Οι Υποψήφιοι θα ενημερώνονται από τη Διοργανώτρια ή/και τη Διαφημιστική ή από τρίτο πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό τους τηλεφωνικώς ή/και με την αποστολή σχετικού ενημερωτικού μηνύματος, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που έχει δηλωθεί κατά την υποβολή συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

14.  Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με κάποιον από τους Υποψήφιους μέχρι την 24 Ιουνίου 2016, και ώρα 13:00, το δικαίωμα συμμετοχής στη Συνέντευξη αυτόματα απόλλυται και ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής. Η προσπάθεια ειδοποίησης των Υποψηφίων θα αποδεικνύεται πλήρως με την απλή βεβαίωση του σχετικά επιφορτισμένου υπαλλήλου της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής.

15.  Η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των Υποψηφίων που οφείλονται σε έλλειψη απάντησης στη σχετική τηλεφωνική κλήση ή σε μη λήψη ή μη ανάγνωση από αυτούς, για οποιονδήποτε λόφο, του ως άνω ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail).

16.  Προκειμένου να συμμετάσχουν στη Συνέντευξη οι Υποψήφιοι θα πρέπει εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) ημερών από τη σχετική τηλεφωνική επικοινωνία ή αποστολής σε αυτούς του ως άνω ηλεκτρονικού μηνύματος να επικοινωνήσουν με τη Διοργανώτρια ή/και τη Διαφημιστική στα στοιχεία επικοινωνίας που αυτοί θα υποδείξουν. Οι Υποψήφιοι θα πρέπει να επιδεικνύουν σε εντεταλμένους προς τούτο υπαλλήλους της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής, την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η ταυτοπροσωπία των Υποψηφίων.

17.  Η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη εάν οι Υποψήφιοι αδυνατούν, έχουν αρνηθεί ή αδρανήσει για οποιοδήποτε λόγο ή έχουν επιδείξει αδιαφορία ή αμέλεια προκειμένου να κατακυρώσουν τη συμμετοχή τους στη Συνέντευξη εντός της ανωτέρω αποκλειστικής προθεσμίας, ή αν η συμμετοχή τους ακυρωθεί, ή αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

18.  Διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική δεν αναλαμβάνει καμία δαπάνη για έξοδα μεταφοράς και διαμονής που ενδέχεται να δημιουργηθούν σε περίπτωση που οι Υποψήφιοι διαμένουν εκτός Αττικής. Οι Υποψήφιοι ταξιδεύουν και αν απαιτηθεί διανυκτερεύουν αποκλειστικά με δική τους ευθύνη.

19.  Ενημέρωση και Ανακοίνωση Νικητή. Ο Νικητής του Διαγωνισμού θα ανακοινωθεί την 27 Ιουνίου 2016, και ώρα 13:00 στην Ιστοσελίδα, αφού προηγουμένως ενημερωθεί από τη Διοργανώτρια ή/και τη Διαφημιστική μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας που δήλωσε κατά την υποβολή της συμμετοχής του στον Διαγωνισμό.

20.  Η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης του Νικητή που οφείλονται σε έλλειψη απάντησης ή σε μη λήψη ή μη ανάγνωση από αυτόν, για οποιονδήποτε λόγο, του ως άνω ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail).

21.  Για την κατακύρωση του Δώρου ο Νικητής θα πρέπει εντός αποκλειστικής προθεσμίας μίας ημέρας (ήτοι μέχρι την 28/06/2016 και ώρα 13:00) από την αποστολή σε αυτόν του ως άνω ηλεκτρονικού μηνύματος να επικοινωνήσει με τη Διοργανώτρια ή/και τη Διαφημιστική στα στοιχεία επικοινωνίας που αυτές θα υποδείξουν. Για την κατακύρωση του Δώρου είναι απαραίτητη η επίδειξη δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (ή άλλου εγγράφου ταυτοπροσωπίας) του Νικητή. Η αξιοποίηση του Δώρου δύναται κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής να τελεί υπό την προϋπόθεση προσκόμισης εκ μέρους του Νικητή σχετικής δήλωσης ή οποιουδήποτε άλλου έγγραφου που αφορά στην αξιοποίηση του Δώρου.

22.  Αν παρέλθει το χρονικό αυτό διάστημα και ο Νικητής, παρά το γεγονός ότι έχει ενημερωθεί προσηκόντως, δεν απαντήσει για οποιονδήποτε λόγο Νικητής θα ανακηρύσσεται ο πρώτος κατά σειρά προτεραιότητας Αναπληρωματικός. Οι Αναπληρωματικοί θα μπορούν να αποδεχθούν το Δώρο κατά τρόπο και εντός προθεσμίας που θα ανακοινωθεί από τη Διοργανώτρια ή/και τη Διαφημιστική στους Αναπληρωματικούς.

23.  Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η αποκλειστική προθεσμία που προβλέπεται ανωτέρω για τον Νικητή, καθώς και η αντίστοιχη αποκλειστική προθεσμία που θα επικοινωνηθεί στους Αναπληρωματικούς, το δικαίωμα παραλαβής του Δώρου αυτόματα απόλλυται και ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής. Η προσπάθεια ειδοποίησης του Νικητή, και κατά περίπτωση των Αναπληρωματικών, θα αποδεικνύεται πλήρως με την απλή βεβαίωση του σχετικά επιφορτισμένου υπαλλήλου της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής ή/και τρίτου προσώπου που ενεργεί για λογαριασμό των ανωτέρω.

24.  Η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη εάν ο Νικητής (ή κατά περίπτωση οι Αναπληρωματικοί) αδυνατούν, έχουν αρνηθεί ή αδρανήσει για οποιοδήποτε λόγο ή επιδείξει αδιαφορία ή αμέλεια προκειμένου να κατακυρώσουν το Δώρο τους εντός της ανωτέρω αποκλειστικής προθεσμίας, ή αν η συμμετοχή τους ακυρωθεί, ή αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Στις περιπτώσεις αυτές οι Νικητές χάνουν κάθε δικαίωμα, απαίτηση ή αξίωσή τους επί του Δώρου. Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση αυτή η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική απαλλάσσονται από κάθε υποχρέωση απόδοσης του Δώρου.

25.  Ρητώς συμφωνείται ότι η αποδοχή του Δώρου του Διαγωνισμού προϋποθέτει την ειδική γραπτή δέσμευση του Νικητή για τη φυσική παρουσία του στα γυρίσματα των Εκπομπών, καθώς και σε κάθε άλλη ενέργεια που αφορά ή σχετίζεται με αυτές. Διευκρινίζεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια των Εκπομπών αλλά και των σχετιζόμενων με αυτές ενεργειών, ο Νικητής οφείλει να ακολουθεί κάθε γραπτή ή/και προφορική οδηγία που θα λάβει από την Διοργανώτρια ή/και τη Διαφημιστική ή/και το Μουσικό Τηλεοπτικό κανάλι «MAD», καθώς και από συνεργάτες κτλ. αυτών. Περαιτέρω, ο Νικητής οφείλει να τηρεί κόσμια συμπεριφορά κατά τη συμμετοχή του στις Εκπομπές και να απέχει από κάθε ενέργεια δυνάμενη να προκαλέσει ζημία ή βλάβη στην Διοργανώτρια ή/και τη Διαφημιστική.

26.  Ευθύνη. Η ευθύνη της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής περιορίζεται αποκλειστικά στην κάλυψη της αξίας του Δώρου που θα δοθεί και σε καμία περίπτωση δεν εκτείνεται σε τυχόν άλλα έξοδα που συνδέονται με την αξιοποίησή του (ενδεικτικά αναφερομένων, εξόδων μετακίνησης, διαμονής, κόστος διανυκτέρευσης κτλ). Η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική πέραν των ρητά αναφερομένων στο παρόν, δεν καλύπτουν καμία άλλη δαπάνη, που ενδεχομένως δημιουργηθεί στο πρόσωπο του Νικητή του Διαγωνισμού ή κατά περίπτωση των Αναπληρωματικών κατά την παραλαβή και αξιοποίηση των Δώρων, αλλά και στο πρόσωπο των Συμμετεχόντων ή/και των Υποψηφίων κατά τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό. Κατά πάντα δε χρόνο και για οποιονδήποτε λόγο η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική δύνανται να αντικαταστήσουν το παρεχόμενο Δώρο με άλλο ίσης αξίας, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια.

27.  Το Δώρο που θα δοθεί στο πλαίσιο του Διαγωνισμού είναι απολύτως συγκεκριμένο και προσωποπαγές, ανεπίδεκτο μεταβιβάσεως και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλα προϊόντα ή δώρα. Το Δώρο που θα παραδοθεί κατά τους παρόντες όρους παρέχεται με αιτία την προκήρυξη, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες κτλ, έναντι της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις τους από δόλο ή βαρεία αμέλεια τελούμενες και δεν εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας που ενδέχεται να συντρέξουν ως προς αυτούς.

28.  Κατά την αξιοποίηση του Δώρου η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική ενδέχεται να κάνουν χρήση υπηρεσιών τρίτων. Η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική δεν ευθύνονται για τυχόν κακή ή πλημμελή εκτέλεση των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν από τρίτους, για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη τυχόν υποστεί οιοσδήποτε κάνει χρήση του Δώρου ή κατά την παροχή υπηρεσιών συνδεομένων οπωσδήποτε με το ανωτέρω Δώρο. Η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική ούτε υπόσχονται ούτε εγγυώνται την εκτέλεση των συμβατικών ή άλλων υποχρεώσεων οποιουδήποτε τρίτου σε σχέση με το εν λόγω Δώρο.

29.  Η συμμετοχή των Συμμετεχόντων και των Ψηφοφόρων στο Διαγωνισμό καθώς και η αποδοχή του Δώρου εκ μέρους του Νικητή ισοδυναμεί αυτομάτως με δήλωση απαλλαγής ευθύνης της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής από πάσης ευθύνης συμπεριλαμβανομένης, χωρίς κανένα περιορισμό, ευθύνης για τυχόν ατύχημα, σωματική ή άλλη βλάβη. Η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς τους Υποψήφιους, Ψηφοφόρους, Αναπληρωματικούς ή τον Νικητή, για οποιαδήποτε βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς άμεσα ή έμμεσα από το Διαγωνισμό.

30.  Οι Φωτογραφίες τις οποίες θα αναρτούν οι Συμμετέχοντες στην Ιστοσελίδα και δια των οποίων θα λαμβάνουν μέρος στο Διαγωνισμό αλλά και πάσης άλλης φύσης υλικό το οποίο ενδεχομένως αναρτούν στην Ιστοσελίδα οι Συμμετέχοντες και/ή οι Ψηφοφόροι (εφεξής το «Υλικό»), πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως με την κείμενη νομοθεσία ή/και δικαιώματα τρίτων (όπως ενδεικτικά περιεχόμενο που είναι άσεμνο, ανήθικο, πορνογραφικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό, απειλητικό, ενδέχεται να υποκινήσει ρατσιστικό μίσος, βλάσφημο, παραβιάζει άμεσα ή έμμεσα την ιδιωτική ζωή, τα προσωπικά δεδομένα, τις πολιτικές ή/και θρησκευτικές πεποιθήσεις ή περιεχόμενο που παραβιάζει καθ’ οιονδήποτε τρόπο δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων) (εφεξής το «Ακατάλληλο Περιεχόμενο»). Ειδικότερα, οι Συμμετέχοντες δηλώνουν και εγγυώνται ότι το Υλικό με το οποίο συμμετέχουν στο Διαγωνισμό, όπως και όλα τα σχετικά με αυτό δικαιώματα, ανήκουν αποκλειστικά σε αυτούς και διατηρούν κάθε δικαίωμα χρήσης, εκμετάλλευσης και διάθεσης αυτών. Επίσης, δηλώνουν ότι το Υλικό δεν παραβιάζει κανενός είδους πνευματικά δικαιώματα, προσωπικά δεδομένα ή δικαιώματα προσωπικότητας τρίτων, άλλως δηλώνουν και εγγυώνται ότι έχουν αποκτήσει νόμιμα κάθε είδους πνευματικά ή άλλα δικαιώματα.

31.  Με την επιφύλαξη των όρων του παρόντος, η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική έχουν το δικαίωμα να επαληθεύσουν την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσουν οιονδήποτε Συμμετέχοντα ή/και Ψηφοφόρο επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους. Ειδικότερα, η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική δύνανται κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια να απορρίψουν συγκεκριμένη συμμετοχή σε περίπτωση που η Φωτογραφία περιέχει Ακατάλληλο Περιεχόμενο, όπως αυτό ορίζεται στον όρο 30 ανωτέρω. Επιπλέον η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική διατηρούν το δικαίωμα να ακυρώσουν οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε Συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό ή να του απαγορεύσουν την περαιτέρω συμμετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια, καθ’ οιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ’ όσον κρίνουν ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις του νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, την ελληνική νομοθεσία, γίνεται κατά τρόπο που αντιβαίνει το γράμμα και το πνεύμα του Διαγωνισμού, καταστρατηγεί ή επιχειρεί να καταστρατηγήσει καθ’ οιονδήποτε τους παρόντες όρους.

32.  Οι Συμμετέχοντες ή/και οι Ψηφοφόροι ευθύνονται έναντι της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής για κάθε θετική ή αποθετική ζημία αυτές υποστούν καθώς και για οιαδήποτε έξοδα ή δαπάνη (συμπεριλαμβανομένων δικηγορικών αμοιβών) κληθούν αυτές να καταβάλλουν συνεπεία του γεγονότος ότι το Υλικό (ή πάσης φύσεως περιεχόμενο) με το οποίο οι Συμμετέχοντες συμμετέχουν στο Διαγωνισμό αποτελεί Ακατάλληλο Περιεχόμενο ή παραβιάζει εν γένει τα όσα προβλέπονται στους παρόντες Όρους Συμμετοχής.

33.  Οι Συμμετέχοντες ή/και οι Ψηφοφόροι που επισκέπτονται την Ιστοσελίδα και χρησιμοποιούν τις εφαρμογές της και γενικότερα τις δυνατότητες που αυτή δίδει, δεν θα πρέπει να προσβάλουν τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή/και να καταχωρούν ευαίσθητα δεδομένα ή υλικό που περιέχει προσβλητικό της τιμής και αξιοπρέπειας περιεχόμενο έναντι Δημόσιας ή Διοικητικής Αρχής ή της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική διατηρούν το δικαίωμα να αποκλείουν την ανάρτηση προσβλητικού, ανήθικου και παράνομου περιεχομένου στην Ιστοσελίδα χωρίς προειδοποίηση καθώς επίσης και να αναφέρουν το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές.

34.  Εντούτοις, παρόλο που η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική έχουν τη δυνατότητα να επιβλέπουν και να λαμβάνουν μέτρα για την προσήκουσα χρήση της Ιστοσελίδας, είναι δυνατό σε οιονδήποτε χρόνο να παρουσιάζεται σε αυτήν γλώσσα ή εν γένει υλικό που μπορεί να είναι ακατάλληλο για ανηλίκους. Η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική δεν μπορούν να εγγυηθούν ότι οι Συμμετέχοντες δεν θα τοποθετήσουν υλικό στην Ιστοσελίδα, το οποίο μπορεί να κριθεί ακατάλληλο για ανηλίκους. Η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική ουδεμία ευθύνη φέρουν για τυχόν πρόσβαση μέσω του διαδικτύου σε πληροφορίες, αγαθά και υπηρεσίες που αντίκεινται στο νόμο, τα χρηστά ήθη ή είναι ακατάλληλα ή ανάρμοστα για ορισμένες κατηγορίες προσώπων και ιδίως για ανηλίκους. Εάν ο χρήστης του διαδικτύου θεωρεί ότι το υλικό που αναρτάται στην Ιστοσελίδα ή σε τμήμα αυτής προσβάλλει με οποιονδήποτε τρόπο τα δικαιώματά του ή δικαιώματα τρίτων μπορεί να αποστείλει σχετικό μήνυμα μέσω αποστολής συστημένης επιστολής στη Διοργανώτρια στη διεύθυνση Κηφισίας 60, 151 25 Μαρούσι, είτε με σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση tsakiris.roadtrypato@gmail.com, προσδιορίζοντας επακριβώς το Υλικό ή το τμήμα του Υλικού που θεωρεί προσβλητικό και τους λόγους που υποστηρίζουν τον ισχυρισμό του.

35.  Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. H Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό τους ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά αναφερομένων, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, εξαρτημάτων υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων, απατηλές ενέργειες) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή των δελτίων συμμετοχής ή τα ηλεκτρονικά αρχεία που πρέπει να διατηρηθούν και αφορούν τον παρόντα Διαγωνισμό καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς.

36.  Αν διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή χρήστης της Ιστοσελίδας παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή λογισμικό αυτών, η συμμετοχή του στο Διαγωνισμό ακυρώνεται πάραυτα και η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική διατηρούν το δικαίωμα να αναφέρουν το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές.

37.  Οι Διαγωνιζόμενοι ή/και Υποψήφιοι ή/και ο Νικητής παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότησή τους στη Διοργανώτρια ή/και τη Διαφημιστική για την προβολή του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου και τηλεόρασης ή/και του Διαδικτύου.

38.  Οι Διαγωνιζόμενοι ή/και Υποψήφιοι ή/και ο Νικητής συναινούν στη δημοσιοποίηση των στοιχείων τους στην Ιστοσελίδα κατά τη διεξαγωγή των επιμέρους σταδίων του Διαγωνισμού.

39.  Κατά την υλοποίηση του Διαγωνισμού, αλλά και κατά την αξιοποίηση του Δώρου, θα δημιουργηθεί πάσης φύσεως υλικό σχετιζόμενο το Διαγωνισμό (ενδεικτικά οπτικό, ακουστικό, οπτικοακουστικό υλικό, συνεντεύξεις κ.λ.π), το οποίο θα αναρτηθεί σε ιστοσελίδες, στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης της Διοργανώτριας και σε επίγεια, καλωδιακά και ψηφιακά κανάλια κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Διοργανώτριας. Οι Διαγωνιζόμενοι ή/και Υποψήφιοι ή/και ο Νικητής, δίνουν στη Διοργανώτρια ή/και τη Διαφημιστική το δικαίωμα δημοσίευσης του ονόματός και της εικόνας τους, για διαφημιστικούς σκοπούς σε οποιοδήποτε μέσο και με οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς οικονομική ή άλλη απαίτηση από μέρους τους. Εφόσον απαιτηθεί, οι Διαγωνιζόμενοι ή/και Υποψήφιοι ή/και ο Νικητής, κατά περίπτωση, θα υπογράψουν σχετική δήλωση ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που αφορά στην εν λόγω συναίνεση κατά τα ανωτέρω.

40.  Η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική διατηρούν το δικαίωμα εκμετάλλευσης, χωρίς χρονικό ή άλλο περιορισμό τόσο για την Ελλάδα όσο και για το εξωτερικό, ανεξαρτήτως του τρόπου ή του μέσου εκμετάλλευσής τους, κάθε μορφής περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων χωρίς κανένα περιορισμό του Υλικού που θα προκύψει κατά τα ανωτέρω από Διαγωνιζόμενους ή/και Υποψηφίους, κατά περίπτωση, καθώς και κάθε άλλου στοιχείου που δύναται να τύχει εμπορικής εκμετάλλευσης και σχετίζεται με αυτούς και τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, για οποιοδήποτε σκοπό σχετικό με τις δραστηριότητές τους, καθώς και για σκοπούς διαφήμισης και προώθησης των δραστηριοτήτων τους. Οι Διαγωνιζόμενοι ή/και Υποψήφιοι δηλώνουν με τη συμμετοχή τους ρητά και ανεπιφύλακτα ότι δεν διατηρούν ούτε τώρα ούτε στο μέλλον καμία αξίωση ή οικονομική απαίτηση για οποιασδήποτε μορφής αμοιβή ή αποζημίωση από τη Διοργανώτρια ή/και τη Διαφημιστική ή/και από τυχόν τρίτους στους οποίους θα παραχωρηθεί η χρήση ή/και η εκμετάλλευση του Υλικού. Εφόσον απαιτηθεί, οι Διαγωνιζόμενοι ή/και Υποψήφιοι, κατά περίπτωση, θα υπογράψουν σχετική δήλωση ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που αφορά στη μεταβίβαση των εν λόγω δικαιωμάτων κατά τα ανωτέρω. Επιπλέον οι Συμμετέχοντες ή/και Υποψήφιοι παρέχουν με το παρόν τη ρητή τους συναίνεση ότι ο δια του παρόντος τρόπος άσκησης του ηθικού δικαιώματος ή των εξουσιών που πηγάζουν από αυτό αποτελεί νόμιμο τρόπο άσκησης του ηθικού δικαιώματος, καθώς και ότι η εν λόγω μεταβίβαση και εκμετάλλευση του Υλικού δεν προσβάλλει την τιμή, την προσωπικότητα ή/και την ιδιωτική τους ζωή. Διευκρινίζεται ότι λόγω της δυνατότητας διασποράς υλικού που προβάλλεται μέσω διαδικτύου, η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική ουδεμία ευθύνη φέρουν για ενδεχόμενη προβολή αυτών σε μέσα (ενδεικτικά, ιστοσελίδες και εφαρμογές) που δεν αναφέρονται στο παρόν και δεν ελέγχουν οι ίδιες.

41.  Κατά τη διάρκεια της Συνέντευξης θα δημιουργηθεί υλικό backstage ή/και πάσης φύσεως άλλο υλικό σχετιζόμενο με αυτές (ενδεικτικά οπτικό, ακουστικό, οπτικοακουστικό υλικό, συνεντεύξεις κ.λ.π) από εικονολήπτη (cameraman) και συνεργάτες της Διαφημιστικής ή/και του Μουσικού Τηλεοπτικού καναλιού «MAD», το οποίο θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα, στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης της Διοργανώτριας και σε επίγεια, καλωδιακά και ψηφιακά κανάλια κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Διοργανώτριας. Οι Υποψήφιοι, ο Νικητής, καθώς και οι Αναπληρωματικοί κατά περίπτωση ρητώς εκχωρούν στη Διοργανώτρια ή/και τη Διαφημιστική το δικαίωμα δημοσίευσης του ονόματός και της εικόνας τους, για διαφημιστικούς σκοπούς σε οποιοδήποτε μέσο και με οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς οικονομική ή άλλη απαίτηση από μέρους τους. Εφόσον απαιτηθεί, θα υπογράψουν σχετική δήλωση ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που αφορά στην εν λόγω συναίνεση κατά τα ανωτέρω.

42.  Προσωπικά Δεδομένα. Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, η Διοργανώτρια θα τηρήσει ως «Υπεύθυνος Επεξεργασίας» σύμφωνα με το Ν. 2472/1997 αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων που αναφέρονται ανωτέρω (ονοματεπώνυμο, όνομα προφίλ (profile name) στο Facebook, φύλο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), αριθμός κινητού τηλεφώνου, αρχεία εικόνας), καθώς και με τα προσωπικά δεδομένα των Ψηφοφόρων [όνομα προφίλ (profile name) στο Facebook, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)], τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας για το σκοπό της διενέργειας του Διαγωνισμού αλλά και για την προωθητική επικοινωνία της Διοργανώτριας με κάθε τρόπο και μέσο. Ειδικά δε, για τους Υποψηφίους και το Νικητή, η Διοργανώτρια πέραν των προαναφερθέντων θα τηρήσει αρχείο με αρχεία εικόνας, ήχου και οπτικοακουστικά αρχεία (αρχεία βίντεο) που θα δημιουργηθούν στο πλαίσιο της Συνέντευξης, καθώς και της αξιοποίησης του Δώρου του Διαγωνισμού.

43.  Οι Διαγωνιζόμενοι, οι Υποψήφιοι, οι Επιλαχόντες και ο Νικητής ρητώς συναινούν στη χρησιμοποίηση εκ μέρους της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής των προσωπικών τους δεδομένων που προκύπτουν από τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό και ειδικότερα το όνομα, την εικόνα, δεδομένα όπως είναι αναρτημένα στη σελίδα τους στο Facebook κοκ., με σκοπό να αναρτηθούν δημοσίως στο πλαίσιο του Διαγωνισμού. Εφόσον απαιτηθεί, θα υπογράψουν σχετική δήλωση ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που αφορά στην εν λόγω συναίνεση κατά τα ανωτέρω. Τα δεδομένα δύνανται να διαβιβαστούν στη Διαφημιστική, καθώς και σε συνεργάτες αυτής και της Διοργανώτριας που ενεργούν ως «Εκτελούντες την Επεξεργασία» για τους ως άνω σκοπούς στο όνομα και για λογαριασμό της Διοργανώτριας.

44.  Οι Συμμετέχοντες και οι Ψηφοφόροι (και κατά περίπτωση οι γονείς/κηδεμόνες/ ασκούντες νόμιμα τη γονική μέριμνα των Ψηφοφόρων) δίνουν τη συναίνεσή τους στη Διοργανώτρια να τηρήσει αρχείο και να επεξεργαστεί τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα για τους ως άνω σκοπούς. Τα δεδομένα θα τηρηθούν μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου που απαιτείται για την πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997.

45.  Κάθε Συμμετέχων και Ψηφοφόρος (και κατά περίπτωση οι γονείς/κηδεμόνες/ ασκούντες νόμιμα τη γονική μέριμνα των Ψηφοφόρων) έχει το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης καθώς και το δικαίωμα αντίρρησης για την επεξεργασία των δεδομένων του σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11 έως 13 του Ν. 2472/1997 περί προστασίας από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα ως άνω δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν μέσω αποστολής συστημένης επιστολής στη Διοργανώτρια στη διεύθυνση Κηφισίας 60, 151 25 Μαρούσι, είτε μέσω σχετικού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση tsakiris.roadtrypato@gmail.com, υπεύθυνος δε επεξεργασίας για τις ανάγκες του νόμου ορίζεται η Διοργανώτρια.

46.  Προς άρση πάσης αμφιβολίας, διευκρινίζεται ότι οι Συμμετέχοντες ή/και οι Ψηφοφόροι δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής.

47.  Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή/και ανακαλέσει το Διαγωνισμό ή να μεταβάλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του ή/και οποιονδήποτε άλλο όρο του, συμπεριλαμβανομένου χωρίς κανέναν περιορισμό του τρόπου διεξαγωγής του Διαγωνισμού και του Δώρου που παρέχεται στο πλαίσιο του. Οι μεταβολές αυτές θα γνωστοποιούνται εγκαίρως στο κοινό μέσω της Ιστοσελίδας με ημερομηνία ισχύος της ως άνω τροποποίησης ή/και ανακλήσεως κ.λπ. την ημερομηνία της σχετικής γνωστοποίησης. Η Διοργανώτρια μπορεί, επίσης, να διακόψει ή να ακυρώσει το Διαγωνισμό χωρίς ειδοποίηση για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε λόγο. Στις περιπτώσεις αυτές, η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι των Συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση δε ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα, απαίτηση και αξίωση κατά της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση λόγω οποιασδήποτε μεταβολής του.

48.  Διευκρινίζεται ότι ο Διαγωνισμός δεν χρηματοδοτείται, υποστηρίζεται, οργανώνεται ή συνδέεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με το «Facebook», το οποίο ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των Συμμετεχόντων για το Διαγωνισμό.

49.  Αποδοχή Όρων. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή: (α) όλων των ανωτέρω όρων και προϋποθέσεων, (β) των όρων χρήσης της Ιστοσελίδας, (γ) των πάσης φύσεως όρων χρήσης του Facebook, καθώς και τη συνακόλουθη παραίτηση των Συμμετεχόντων ή/και Ψηφοφόρων από κάθε σχετική αξίωση, απαίτηση και δικαίωμα έναντι της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής. Ρητά επίσης διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι των Συμμετεχόντων ή/και οιουδήποτε τρίτου για τυχόν παραβίαση εκ μέρους των Συμμετεχόντων των πάσης φύσεως όρων χρήσης του Facebook.

50.  Πληροφορίες – Παράπονα. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε Συμμετέχων, Ψηφοφόρος ή τρίτος μπορεί να αποστέλλει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση tsakiris.roadtrypato@gmail.com.

51.  Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο και οιαδήποτε διαφορά σχετική με το Διαγωνισμό υποβάλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

52.  Οι παρόντες όροι συμμετοχής έχουν κατατεθεί στο Συμβολαιογράφο Ευαγγελία Γουλανδρή (οδός Γ. Δροσίνη αρ. 5, Κηφισιά, τηλ. 210 8015 345), από όπου οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να λάβει αντίγραφο αυτών με δική του δαπάνη. Επίσης βρίσκονται στην διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου μέσω της Ιστοσελίδας.